مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسینعلى
نام خانوادگی:رحمتی
پست الکترونیک:harahmati@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

زندگی نامه ایشان بزودی چاپ خواهد شد.